Projecte educatiu

Preparem per a la vida

Centre cristià

La Salle Premià fonamenta la seva acció educativa en la concepció cristiana de la persona i del món; 
i participa de la missió evangelitzadora de l’Església Catòlica.

Centre La Salle

Fidel a les intuïcions de Sant Joan Baptista de La Salle, està atent a les necessitats reals de les persones i de la societat per servir a tots, especialment els pobres i necessitats, i contribuir a la formació integral dels nens i dels joves mitjançant l’entrega generosa dels seus educadors.
El Centre La Salle té el seu fonament en l’associació de persones que comparteixen la missió evangelitzadora per mitjà de l’educació. Juntes es comprometen a dur endavant el mateix projecte educatiu.

Servei d’interès públic

L’escola La Salle exerceix la seva acció educativa inserida en la realitat, cultura, costums i tradicions de Premià de Mar, al Baix Maresme. S’ofereix com a alternativa educativa, respectuosa de les conviccions personals; expressa el seu compromís per la integració social de les persones de diferents cultures i religions que acudeixen a les seves aules. Accepta el règim de Concerts educatius per a afavorir l’accés dels alumnes.

Proposta d’educació en valors

Al servei de la persona

El Centre La Salle és un àmbit d ‘aprenentatge i desenvolupament de les persones, de totes les seves potencialitats creatives, tant en la seva dimensió individual com social.

Els educadors exerceixen el seu paper mediador entre l’alumne/a i l’aprenentatge, li faciliten l’adquisició dels coneixements, els procediments i les actituds per al seu desenvolupament harmoniós, i la incorporació responsable i crítica a la societat.

Amb una proposta de Valors

La Comunitat Educativa estimula els alumnes –nois i noies- perquè adoptin una actitud positiva, lliure i decidida davant la nostra proposta de valors, de manera que aconsegueixin orientar les seves vides amb sentit ple.

Aquesta proposta es concentra en els següents valors: la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència.

Procés d’educació en la Fe

Al voltant d’un projecte evangelitzador

El Centre La Salle realitza la seva tasca evangelitzadora a partir d’un projecte integral d’iniciació 
i maduració humana i cristiana. Aquest projecte es desenvolupa en diversos nivells, atenent la 
situació en que es troben els nens i joves respecte a la fe i a les diverses facetes en que han de 
madurar la seva personalitat.

Procés evangelitzador en tres nivells

El Centre La Salle desenvolupa el seu projecte evangelitzador en tres nivell d’aprofundiment:

 1. Personalització, que inclou l’educació en valors i en el temps lliure.
 2. Diàleg fe-cultura, que suposa l’ensenyament religiós.
 3. Catequesi explícita d’iniciació cristiana: iniciació en l’oració i en les celebracions de la fe, procés catecumenal i compromís cristià.

Evangelitza des de la situació personal de l’educand

Com a transmissors de la fe, assumim la situació personal i de l’entorn de l’alumne. Ens mostrem coneixedors de les mentalitats, dels processos i de l’ambient sociocultural i religiós. Per això no només adaptem creativament els continguts, mètodes i recursos, sinó que també ens preocupem especialment de renovar el seu “llenguatge”, connectar amb la cultura dels joves del segle XXI i oferir-los una manera coherent de viure.

Evangelitza des del diàleg intercultural i interreligiós

Fidel a allò que és distintiu de l’Escola Catòlica, el Centre La Salle crea en la comunitat escolar un ambient animat per l’esperit evangèlic de llibertat i amor. Considera que el diàleg intercultural i interreligiós és ja una forma d’evangelització, per això el facilita i el promou amb un clar sentit ecumènic.

Cultiva l’educació ètica

Des del diàleg intercultural i interreligiós, el Centre La Salle cultiva l’educació ètica en els seus alumnes en la triple dimensió: personal, comunitària i social. Arrelada en l’Evangeli, s’orienta a promoure la fraternitat, la solidaritat, la justícia i la pau.

La comunitat cristiana, ànima del procés evangelitzador

Optem per educar la fe i el compromís a partir de l’experiència i la vivència d’una comunitat cristiana. El grup cristià és el mitjà privilegiat per a avançar en el procés comunitari de la fe. La Comunitat cristiana és referència del procés i meta del creixement en la fe.

Estil pedagògic

Coherència i renovació metodològica

La nostra metodologia es regeix per criteris que cerquen la qualitat educativa, la resposta a les necessitats dels alumnes, el rigor científic, el treball cooperatiu, l’autonomia responsable i la sintonia amb els avenços tecnològics i mitjans didàctics més eficaços.

Fomentem la formació contínua i la creativitat del professorat per a respondre als reptes educatius amb total professionalitat, sentit d’equip i eficàcia docent.

Educació centrada en l’alumne

Ajudem cada alumne a ser conscient dels seus esforços, èxits o dificultats en l’aprenentatge; així com a valorar i estimar les ajudes i mitjans que li proporcionem. Considerem que tot avançament es recolza en l’exigència personal i en l’esforç constant, origen de la seva pròpia estima.

Atenció a la diversitat

Orientem la nostra educació vers el desenvolupament de les peculiaritats de cada persona, respectant els seus ritmes i capacitats; tenim cura de la diversitat de situacions, oferint a cadascú les oportunitats per al seu complet desenvolupament.

Les característiques socials i familiars donen origen a situacions de nens i joves tan variades que necessiten sovint una atenció personalitzada. Per aconseguir-la, i també perquè cada noi i noia trobi persones i llocs d’acollida, oferim tota una gamma de recursos: 
tutoria individual i grupal, servei d’orientació, adaptacions curriculars, programes d’integració…

Educació en el desenvolupament intel·lectual

Cada noi i noia, té l’oportunitat de desenvolupar totes les seves capacitats cognitives i d’adquirir una sòlida cultura. Això es tradueix en l’obtenció de la seva creixent autonomia, en la seva seguretat davant diverses situacions, en el seu sentit ètic i en el seu desig d’aprendre durant tota la seva vida.

La pedagogia de l’aprenentatge cooperatiu

Els alumnes de La Salle se senten implicats en activitats d’aprenentatge cooperatiu i col·laboren en la resolució de problemes i conflictes, en la presa de decisions, en activitats d’atenció a companys més necessitats…

Ús de Noves Tecnologies

El Centre La Salle incorpora els avenços de les Noves Tecnologies que ajuden a millorar la qualitat educativa i la professionalitat dels docents. Les considerem mitjans al servei dels alumnes, per al desenvolupament de les competències que demana la societat.
La formació dels alumnes en l’ús de les Noves Tecnologies l’efectuem amb sentit crític, vetllant perquè prevalguin els valors personals, ètics i relacionals sobre els aspectes purament tècnics.

Formar en la comunicació

A més de potenciar l’ensenyança d’idiomes, el Centre La Salle ajuda a apreciar els diversos llenguatges, per a saber expressar-se i enriquir la comunicació. Proporcionem als alumnes les claus per a comprendre els codis i símbols que usen les diferents cultures, per a valorar i interpretar els seus missatges. Les nostres respostes, creatives i plurals, els preparen per respondre als canvis incessants de la societat.

Educar la consciència crítica

L’educació lasal·liana ajuda els alumnes a percebre amb sentit crític el món circumdant i els fets que s’hi produeixen, per saber descobrir els valors i contravalors que amaga aquesta societat plural. La Reflexió diària és una tradició lasal·liana i una forma de mantenir els alumnes atents a la realitat de la vida i als seus diversos significats.

Educar per a l’oci i l’ús del temps lliure

L’activitat educativa no es limita ni al temps ni a l’espai escolar, la realitzem en cooperació amb altres institucions. Així, potenciem l’ús formatiu dels mitjans de comunicació, del temps lliure, de la pràctica de l’esport, de l’organització de grups i associacions, oferint camí a les possibilitats d’esbargiment, de compromís social i de vivència espiritual.

Avaluació de la proposta educativa

En el Centre La Salle, l’avaluació ocupa un lloc important com a mitjà de diàleg, de comprensió i millora de la pràctica educativa. A través d’ella recollim la informació precisa sobre la marxa del Centre, sobre els resultats i els processos d’ensenyament-aprenentatge i sobre altres aspectes educatius. Puix que la realitzem de forma contínua, ens resulta formativa i un instrument valuós per a la millora de la qualitat.

La comunitat educativa

Sentit de pertinença

La Comunitat Educativa és l’element dinàmic del Centre La Salle. Hi integrem amb sentit de família a totes les persones que intervenen en la vida del Centre: Entitat Titular, Alumnes, Professors/es, Pares i Mares, Educadors/es i Personal d’Administració i Serveis. Tots ens sentim responsables de l’esperit i bona marxa del Centre.

Cada membre de la Comunitat Educativa està invitat a enriquir-la amb la seva aportació, ja que considerem que la col·laboració i la dinàmica de les relacions són un mitjà privilegiat d’enriquiment personal.

Estil fratern

L’estil fratern en les relacions és un segell tradicional d’identitat lasal·liana, que es reflecteix en l’atenció a cada u segons les seves pròpies necessitats i en la creació d’un ambient acollidor per a totes les persones integrants de la Comunitat Educativa.

Protagonistes de la seva formació

Cada alumne del Centre La Salle assumeix amb responsabilitat el protagonisme del ple desenvolupament de les seves capacitats. Els seus objectius i esforços s’orienten a aconseguir una personalitat equilibrada tant en l’àmbit cognitiu, com en els àmbits afectiu, religiós i social. La seva participació en la vida escolar –de manera especial a través dels òrgans de participació- és un senyal de maduració i d’integració en la vida de la societat.

Animadors del procés educatiu

Cada professor/a és conscient de la importància de la seva aportació per a la bona marxa del Projecte Educatiu. És el primer responsable de la qualitat dels processos pedagògics, de la seva formació permanent i del resultat de l’educació dels seus alumnes.

La seva funció mediadora és d’acollida, de comprensió, d’acompanyament i d’organització de la vida a l’aula; afavoreix el tarannà positiu, optimista i amable dins la Comunitat Educativa. El treball d’equip el manté unit, tant als pares com als companys docents. La seva tasca educativa afecta tots els aspectes de la vida de cada alumne. La força del seu testimoni és la major garantia dels valors i de la formació que vol transmetre.

Companys educadors

Les persones que desenvolupen tasques d’administració i serveis estan integrades en la Comunitat Educativa, i tenen també la missió important d’educar els nens i joves. El tracte amable, la dedicació al treball i la paraula atenta, són els instruments de la seva pedagogia i el testimoni de vida que els alumnes capten i valoren.

Els pares s’impliquen en el Projecte Educatiu

Els pares o tutors legals, com a primers educadors dels seus fills, assumeixen el Caràcter Propi i s’impliquen en el Projecte Educatiu del Centre La Salle. Això afavoreix la coherència entre l’educació familiar i la que proposa el Centre.
Entenem que és responsabilitat del Centre proporcionar els mitjans de participació (Consell Escolar, APA,…) per a ajuntar els esforços 
dels pares en la recerca dels recursos més idonis per a la formació integral dels seus fills.

Participació en la gestió

Participació en la Comunitat Educativa

La convicció que l’aportació de cadascú facilita el creixement personal i l’enriquiment comú ens mena a promoure la participació de tots, en un clima de responsabilitat compartida, de subsidiarietat i representativitat, en coherència amb el Caràcter Propi.

La reglamentació interna assenyala amb precisió els àmbits i nivells de participació.

Gestió corresponsable

El Centre La Salle s’organitza sota el criteri de responsabilitat compartida, d’acord amb aquest Caràcter Propi i la legislació vigent. El seu model de gestió garanteix la millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes i al benestar de totes les persones.

Adaptació al propi entorn

Obert a la relació amb l’entorn

El Centre La Salle, en permanent diàleg amb les famílies, està atent als nous contextos i a les demandes i exigències de la societat, per a analitzar-les i poder donar resposta a les necessitats educatives.

La interacció amb l’entorn ens porta a ser un lloc de promoció humana, social, cultural i religiosa, tant en la comunitat local com en llocs més llunyans. Ajudem a veure les necessitats del món, a compartir les seves inquietuds i problemes, i a prendre part activa en la recerca de solucions.

Dóna resposta a necessitats locals

La preocupació de la Comunitat Educativa per donar respostes a les necessitats de l’entorn, fa que els nostres centres adaptin i diversifiquin les accions pedagògiques i formatives, tant de l’educació formal com no formal.

Col·labora amb les entitats i agents locals en aquelles accions que tendeixen a promoure el bé social.

En constant renovació

El Centre La Salle educa i es deixa educar, està atent als dinamismes que recreen constantment l’activitat educativa. Els seus educadors es fan presents en fòrums de diàleg, renovació i formació.

Participa en trobades amb altres educadors, lasal·lians o no, i es fa receptor i generador de propostes d’innovació.

Propers esdeveniments
  Calendari
  octubre 2019
  dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
  « set   nov »
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31    
  COMPRA DE LLIBRES Codi:102
  COMPRA DE LLIBRES  Codi:102
  COMPRA D’EQUIPAMENT TÈXTIL
  COMPRA D’EQUIPAMENT TÈXTIL
  BLOG La Salle Premià
  BLOG La Salle Premià
  Instagram La Salle Premià
  Instagram La Salle Premià

  Ús de cookies

  Aquesta web fa servir cookies per a garantir una millor experiència a l’usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l’enllaç per obtenir més informació.ACEPTAR